+420 602 642 411      recepce@mint-terapie.cz

Obchodní podmínky

obchodní společnosti

MINT Terapie s.r.o.

se sídlem Národní 1010/9, Praha 1 – Staré Město, 110 00

IČO: 02062241

DIČ: CZ02062241

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 337589, vložka C

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://mintterapie.reenio.cz/cs/#/terms

 1. Základní ustanovení
  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti MINT Terapie s.r.o., IČO: 02062241, se sídlem Národní 1010/9, Praha 1 – Staré Město, 110 00, se sídlem, identifikační číslo: 02062241, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl 337589, vložka C (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě (i) smlouvy o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“), nebo (ii) kupní smlouvy na dárkový poukaz (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi poskytovatele a jinou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.mint-terapie.cz/(dále jen „webové stránky“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní“).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 2. Klientský účet
  1. Na základě registrace klienta provedené ve webovém rozhraní může klient přistupovat do svého klientského účtu (dále jen „klientský účet“). Ze svého klientského účtu může klient provádět objednávání služeb nebo zboží. V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může klient provádět objednávání služeb nebo služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.
  2. Při registraci do klientského účtu a při objednávání služeb nebo zboží je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v klientském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v klientském účtu a při objednávání zboží nebo služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
  3. Přístup ke klientskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho klientského účtu. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za případné zneužití klientského účtu třetími osobami.
  4. Klient není oprávněn umožnit využívání klientského účtu třetím osobám.
  5. Poskytovatel může zrušit klientský účet, a to zejména v případě, když klient svůj klientský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).
  6. Klient bere na vědomí, že klientský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. S osobními údaji vloženými do klientského účtu nakládá Poskytovatel služeb v souladu s prohlášením o ochraně osobních údajů, jehož text je k dispozici na webových stránkách.
 3. Informace o službách a cenách
  1. Provozovatel poskytuje klientovi odbornosti nelékařské zdravotnické služby na základě specializačního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků dle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů a to odbornou způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné, specializované způsobilosti a odbornou způsobilost k výkonu povolání ergoterapeuta dle § 7 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti a odbornou způsobilost k výkonu povolání nutričního terapeuta dle § 15 zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnickým pracovníkem způsobilým k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu po získání odborné způsobilosti.
  2. Služba klientovi spočívá mj. v poskytování péče při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, nebo poskytování preventivní péče pro předcházení pohybových obtíží za použití neinvazivních manuálních technik odborné fyzioterapie, manuálních nebo přístrojových masážních technik, nebo vybraných postupů fyzikální terapie a přístrojově podporované terapie běžně užívaných v léčbě pohybového aparátu.
  3. Informace o jednotlivých službách poskytovaných poskytovatelem, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a jejich hlavních vlastností a specifikací jsou uvedeny na webových stránkách u jednotlivých položek v sekci CENY(dále jen „ceník“). Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webových stránkách. Toto ustanovení nevylučuje sjednání smlouvy nebo kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
  4. Veškerá nabídka služeb a zboží umístěná na webových stránkách je informativního charakteru a poskytovatel služeb není povinen uzavřít smlouvu či kupní smlouvu ohledně těchto služeb či zboží.
  5. Případné slevy z ceny služeb nebo zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel služeb s klientem jinak.
 4. Objednávka a uzavření Smlouvy
  1. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy nebo kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí klient sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  2. Klient provádí objednávku služeb těmito způsoby:
 • prostřednictvím svého klientského účtu, provedl-li předchozí registraci ve webovém rozhraní,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 1. Při zadávání objednávky si klient vybere typ služby nebo zboží a způsob platby.
 2. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel klientovi potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou klient při objednání zadal. Toto potvrzení se nepovažuje za uzavření smlouvy nebo kupní smlouvy. Smlouva nebo kupní smlouva je uzavřena potvrzením poskytovatele a zaplacením služby nebo zboží klientem, tedy po splnění obou uvedených podmínek.
 3. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle klientovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh smlouvy nebo kupní smlouvy.
 4. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně poskytovatele při uvedení (i) ceny služeb nebo zboží, a/nebo (ii) času konání služeb na webových stránkách nebo ve webovém rozhraní, nebo v průběhu objednávání, není poskytovatel povinen poskytnout služby nebo zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu či v tento zcela zjevně chybný termín ani v případě, že klientovi bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Poskytovatel služeb informuje klienta o chybě bez zbytečného odkladu a zašle klientovi na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku.
 5. Storno
  1. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné do jejich zrušení. Klient může bezplatně zrušit či změnit objednávku služeb prostřednictvím webového rozhraní, a to ve lhůtě nejpozději 24 hodin před tímto termínem. Neomluvený nebo omluvený rezervovaný termín služby v období kratším než 24 hodin před rezervovaným termínem služby již nelze zrušit či změnit, a nárok na vrácení ceny za službu propadá poskytovateli.
  2. Při poskytování služby klientovi formou online audio-vizuální komunikace bude v případě špatného připojení ze strany klienta při vyšetření/konzultaci účtován poplatek 25% ze sjednané ceny a domluven náhradní termín online vyšetření/konzultace.
 6. Prodej dárkových poukazů
  1. Dárkový poukaz na služby (dále jen „voucher“) opravňuje právoplatného držitele k čerpání libovolné služby v rámci služeb poskytovatele pouze v rozsahu uvedených služeb na voucheru.
  2. Voucher v uvedené nominální hodnotě lze uplatnit na libovolnou službu, nebo kombinaci služeb dle platného ceníku. Služby je možné čerpat pouze v souladu s obchodními podmínkami. Poskytnutí služby lze čerpat pouze v celku a jednotlivé poskytnutí služby nelze dělit mezi dvě osoby.
  3. Na voucheru je uvedeno datum vystavení i doba jeho platnosti, číselný kód, razítko a podpis odpovědného pracovníka. Po uplynutí této doby voucher pozbývá platnosti, a není možné ani proplacení jeho nominální hodnoty v hotovosti. Při ztrátě nebo zneužití voucheru není možné poskytnutí jeho náhrady Klientovi ani jinému oprávněnému držiteli.
  4. Voucher je plně přenositelný a může jej uplatnit jeden či více Klientů.
  5. Uhrazenou cenu za voucher nelze žádat zpět oproti vrácenému voucheru, a to ani v poměrné výši odpovídající dosud nevyužité hodnotě voucheru.
  6. Klient, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může klient zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele – info@mint-terapie.cz.
  7. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.6 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být klientem poskytovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy poskytovateli. Odstoupí-li klient od kupní smlouvy, nese klient náklady spojené s navrácením zboží poskytovateli, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  8. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.6 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od klienta do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy klienta, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od klienta přijal. Poskytovatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté klientovi již při vrácení zboží klientem či jiným způsobem, pokud s tím bude klient souhlasit a nevzniknou tím klientovi další náklady. Odstoupí-li klient od kupní smlouvy, poskytovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky klientovi dříve, než mu klient zboží vrátí nebo prokáže, že zboží poskytovateli odeslal.
 7. Platební podmínky a dodání služby
  1. Cenu služeb nebo zboží dle Smlouvy může klient uhradit následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele číslo: 2001868740/2010, vedený u Fio Banky a.s.;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího prostřednictvím platební brány GoPay;
 • kartami pro zaměstnanecké benefity Benefit Plus, Sodexo a Benefit Plus uvedenými v platném ceníku dle aktuální nabídky;
 • osobně v místě sídla poskytovatele služeb bezhotovostně platební kartou nebo v  hotovosti, přičemž na takový způsob uzavření smlouvy se tyto všeobecné obchodní podmínky rovněž vztahují.
 1. V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje klient podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb.
 2. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele služeb.
 3. Případné slevy z ceny služeb poskytnuté poskytovatelem klientovi nelze vzájemně kombinovat.
 4. Odstoupení od smlouvy
  1. Klient, který uzavřel smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit, mimo případů uvedených v odst. 8.2. Nejedná-li se dle zákona o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od smlouvy může klient využit stejný způsob, jakým provedl objednávku ve webovém rozhraní. Odstoupení od smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele. Poskytovatel potvrdí klientovi bezodkladně přijetí odstoupení.
  2. Klient nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ustanovení § 1832 občanského zákoníku, zejména nemůže odstoupit od smlouvy:
 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 1. Odstoupí-li klient od smlouvy, vrátí mu poskytovatel bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny zaplacené peněžní prostředky dle smlouvy stejným způsobem, jakým klient prostředky vynaložil. Poskytovatel vrátí klientovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím klient souhlasí a pokud mu s tím nevzniknou další náklady.
 2. Reklamace
  1. V případě, že poskytovatel neposkytne všechny objednané a zaplacené služby v plném rozsahu a kvalitě, má klient právo na reklamaci. Za předmět reklamace se nepovažují škody či újmy, které klientovi vznikly nebo byly zapříčiněny vlastním zaviněním, nebo nerespektováním doporučeného léčebného režimu nebo klidu v době individuálního léčebného postupu.
  2. Poskytovatel je povinen klientovi vydat písemné potvrzení o tom, kdy klient právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené poskytovatelem k provedení nápravy.
  3. Reklamace musí být uplatněna osobně, telefonicky nebo e-mailem ihned po vzniku události bez zbytečného odkladu s uvedením důvodů. Na pozdější reklamace než jeden kalendářní týden od vzniku reklamace nemůže být vzhledem k povaze služeb brán zřetel.
  4. Reklamace vyřizuje bez zbytečného odkladu vedoucí fyzioterapeut, fyzioterapeut pověřený zastupováním, nebo zástupce poskytovatele, a to podle zásad daných českým právním řádem.
  5. K uznání reklamace je vyžadována ještě v době trvání reklamovaných obtíží referenční kontrolní návštěva klienta na pracovišti provozovatele za přítomnosti vedoucího fyzioterapeuta, nebo zástupce provozovatele.
  6. Volba způsobu reklamace se řídí § 2169 Občanského zákoníku. Je-li reklamace shledána jako oprávněná, má klient dle rozsahu (i) právo na přiměřenou slevu na poskytnutých službách a právo na náhradu dosud nevyčerpaných služeb, (ii) právo na náhradu reklamované služby i dosud nevyčerpaných služeb.
  7. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  8. Pokud klient z osobních nebo subjektivních důvodů nevyužije objednané služby, nevzniká mu nárok na reklamaci.
  9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele za vady může upravit reklamační řád poskytovatele.
 3. Ochrana osobních údajů
  1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje za účelem uzavření a naplňování práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nebo kupní smlouvy s klientem. Zpracovávaným osobním údajům je poskytován nejvyšší standard ochrany v souladu s právními předpisy na úseku ochrany osobních údajů a prohlášením o ochraně osobních údajů pro klienty uvedenými na webových stránkách poskytovatele.
  2. Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o osobních údajích klienta a poskytovat jim dostatečnou ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  3. Poskytovatel služeb zpracovává osobní údaje v přesně takové podobě, v jaké je získá od klienta, v souladu se stanoveným účelem pro jaký jsou zpracovány a v rozsahu nezbytném pro naplnění takového účelu, a uchovává je pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování.
  4. Klient je oprávněn, vedle jeho práv vyplývajících z právních předpisů (je-li subjektem zpracování osobních údajů), požádat poskytovatele služeb o poskytnutí informace o rozsahu zpracování osobních údajů ve vztahu k plnění smlouvy nebo kupní smlouvy.
 4. Závěrečná ustanovení
  1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem služeb a klientem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  2. Poskytovatel služeb není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele služeb, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, lofga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli služeb. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Klient nesmí při využívání webových stránek používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a užívat webové stránky nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejich určením či účelem.
  5. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  6. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služeb v elektronické podobě a není přístupná.
  7. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  8. Klient se zavazuje, že při využívání služeb v místě sídla poskytovatele bude respektovat pravidla obsažená v provozním řádu MINT Terapie a současně prohlašuje, že se s tímto provozním řádem seznámil.
  9. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů (i) mezi smluvními stranami z kupní smlouvy, (ii) smluvními stranami ze smlouvy o poskytování služeb (vyloučeny jsou ovšem spory ze smluv o poskytování služeb v oblasti zdravotních služeb poskytovaných pacientům zdravotnickými pracovníky za účelem poskytování zdravotní péče).
  10. Kontaktní údaje poskytovatele – adresa pro doručování: Národní 1010/9, Praha 1 – Staré Město, 110 00, adresa elektronické pošty: info@mint-terapie.cz, telefon: 776027258.

 

V Praze dne 30. 10. 2020

**Naše zdravotnické zařízení nemá smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nepříjímáme tedy FT poukazy na rehabilitaci.**

MINT Terapie s.r.o.
IČO 02062241

Poliklinika Na Národní, 3. Patro
Národní 9, 110 00 Staré Město, Česká republika

Pondělí až pátek 08:00–⁠19:30 dle objednaných pacientů

Recepce: Pondělí až pátek 8:30–17:00

© 2023 Všechna práva vyhrazena - MINT Terapie